Showing 1–12 of 17 results

Hòn Sỏi Tour 2

Tàu gỗ ghép đoàn

Hotline: 0845 256 256

Hòn Sỏi

Thuê ca nô (T01)

Thuê ca nô tính theo số người.

Ưu đãi số lượng.

Hotline: 0845 256 256

Hon Mun Nha Trang

 

Bãi Mini, Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Sỏi, Làng Chài

Thuê ca nô (T02)

Thuê ca nô tính theo số người.

Ưu đãi số lượng.

Hotline: 0845 256 256

 

Bãi Mini, Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Sỏi, Làng Chài, Vịnh San Hô

Thuê ca nô (T03)

Thuê ca nô tính theo số người.

Ưu đãi số lượng.

Hotline: 0845 256 256

 

Bãi Mini, Bãi Tranh, Hòn Sỏi, Làng Chài

Thuê ca nô (T05)

Thuê ca nô tính theo số người.

Ưu đãi số lượng.

Hotline: 0845 256 256

 

Hòn Sỏi

Tour 01

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0845 256 256

Tour Hpn Mun Nha Trang

Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Sỏi, Làng Chài

Tour 08

Ca nô riêng.

Tour Hòn Mun.

Hotline: 0845 256 256

Hon Mun Nha Trang

Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Sỏi

Tour 11

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0845 256 256

Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Sỏi, Làng Chài

Tour 18

Ca nô riêng.

Tour Hòn Mun.

Hotline: 0845 256 256

Hon Mun Nha Trang

Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Sỏi

Tour 26

Ca nô riêng.

Hotline: 0845 256 256

Hòn Sỏi

Tour 27

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline:0845 256 256

Hòn Một, Hòn Sỏi, Làng Chài, Vịnh San Hô

Tour 28

Ca nô riêng.

Hotline: 0845 256 256

Hòn Một, Hòn Sỏi, Vịnh San Hô